Dominika Mróz-Krysta jest autorką następujących publikacji

 • Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy (monografia), Wydawnictwo Wolterskluwer, Warszawa 2014 r.
 • Komentarz do Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 557; nowelizacja przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia; komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX - autorstwo całości;
 • Komentarz do Ustawy z dnia 23 października 2008 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1506; nowelizacja dotycząca zasady walutowości w Kodeksie Cywilnym i Prawie Dewizowym; komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX) - autorstwo całości;
 • Odsetki nadzwyczajne w stosunkach z przedsiębiorcami (współautorstwo całego rozdziału z dr Anną Rachwał plus stanowisko sekretarza projektu: koordynacja dwóch grup roboczych i posiedzeń plenarnych) [w:] "Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. J. Pisulińskiego, Prof. UJ i dr. hab. F. Zolla, Prof. UJ i pod redakcją dr M. Pecyny, Kraków, 2008;
 • Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za wady fizyczne i prawne wniesionego wkładu w świetle art. 862 KC "Transformacje Prawa Prywatnego" 1/2007 r. autorstwo całości;
 • Prawo rzymskie - zeszyt ćwiczeń dla studentów prawa Kraków 2004r., praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo wybranych kazusów);
 • Prawo gospodarcze i handlowe "repetytorium", Kraków 2005r., praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo rozdziału poświęconego prawu upadłościowemu i naprawczemu, wybrane pytania testowe);
 • Prawo cywilne "repetytorium", tom III (zobowiązania - część szczegółowa) Warszawa 2006, praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo wybranych kazusów oraz rozdziału poświęconego umowie leasingu);
 • Prawo bankowe - repetytorium, Warszawa 2008, praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo rozdziału poświęconego umowom kredytu i pożyczki);
 • Spółka z o.o. we Francji - współautorstwo całości z dr P. Szwedo [w:] "Polska spółka z o.o. w Unii Europejskiej", Warszawa 2005;
 • Spółka z o.o. w Belgii - współautorstwo całości z dr P. Szwedo [w:] "Polska spółka z o.o. w Unii Europejskiej", Warszawa 2005;
 • Spółka z o.o. w Anglii i Walii - współautorstwo całości z dr K. Wyrwińską (Chytłą) [w:] "Polska spółka z o.o. w Unii Europejskiej", Warszawa 2006;
 • Umowa o prowadzenie negocjacji [w]: "Umowy gospodarcze", Warszawa 2005 - autorstwo całości;
 • Umowa założycielska spółki jawnej [w:] "Umowy gospodarcze", Warszawa 2007 - autorstwo całości;
 • Umowa założycielska spółki komandytowej [w:] "Umowy gospodarcze"; Warszawa 2007r. - autorstwo całości;
 • Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów [w:] "Umowy gospodarcze", Warszawa 2008 - autorstwo całości;
 • Umowa międzynarodowego przewozu towarów [w:] "Umowy gospodarcze", Warszawa 2008 - autorstwo całości;
 • Umowa założycielska spółki cichej [w:] "Umowy gospodarcze", Warszawa 2008 - autorstwo całości;
 • Aplikacje 2008 (Tomy: radcowska, notarialna, adwokacka, sądowa prokuratorska) Testy, Warszawa 2008, prace zbiorowe (współautorstwo; autorstwo części: postępowanie cywilne we wszystkich tomach);
 • Prawo rzymskie. Testy dla studentów, Warszawa 2009 r. - autorstwo całości;
 • Sprawozdanie z publicznego wysłuchania na temat przyszłych priorytetów planu działań w zakresie unowocześniania prawa spółek i wzmacniania corporate governance w UE - tłumaczenie z j. ang. (współautorstwo całości z Anną Zarembą) [w:] Kwartalne czasopismo całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego, nr 2/2007;
 • "Prawo rzeczowe - repetytorium", Warszawa 2010 r., (redakcja naukowa wraz z dr M. Araszkiewiczem i współautorstwo: autorstwo rozdziału poświęconego spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu);
 • "La protection du nom commercial de l'entrepreneur en droit civil et droit de la concurrence" / "Ochrona prawa do firmy przedsiębiorcy w prawie cywilnym i w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji" [w:] P. Serrand (red), "Le droit de la concurrence au carrefour du droit communataire et des droits internes, francais et polonais, prives et public/Prawo konkurencji na skrzyżowaniu prawa europejskiego i krajowego, publicznego i prywatnego. Materiały z polsko - francuskiego seminarium, Kraków dnia 23 kwietnia 2010 r.;
 • "Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" (współautorstwo z dr I. Karasek-Wojciechowicz) - "Transformacje Prawa Prywatnego" 2/2012;
 • "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11. Prawo do słusznego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne - problemy konstytucyjne" (współautorstwo z dr J. Lachnerem) - "Palestra" 5-6/2013.
 • The right of withdrawal from the contract as an instrument of consumer protection - challenges and perspectives [w:] J. Stelmasiak, L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.) Legal studies, Monachium 2013;
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., III CZP 132/08, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP 126/08, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2001 r., sygn. akt: I ACa 512/2000, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 13 kwietnia 2012 r., I OSK 174/12, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 30 listopada 2010 r., II OSK 2148/10, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Komentarz do ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r., ogłoszonej w dniu 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r., I SA/ Wa 1216/05, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 8 maja 2012 r., I OSK 1892/11, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2012 r., II OSK 261/12, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 2013 r., II OSK 1820/13, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 26 marca 2013 r., II OSK 2265/11, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 12 stycznia 2011 r., II OSK 2348/10, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 11 kwietnia 2014 r., II OZ 351/14, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 26 listopada 2013 r., II OZ 927/13, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-404/06 Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbrauchenzentralen und Verbraucherverbände, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., VI SA/Wa 2432/11, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 • Glosa do wyroku Sądu Antymonopolowego z dnia 22 grudnia 1999 r., XVII Ama 39/99, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX.