Obrona w sprawach karnych

Świadczymy pomoc prawną w charakterze obrońcy w sprawach karnych o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe, a także w postępowaniach dyscyplinarnych.

Zwracamy uwagę, iż wraz z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązującą od 1 lipca 2015 roku udział obrońcy w postępowaniu karnym jest szczególnie ważny. W świetle nowej regulacji prawnej Sąd orzekający w sprawie karnej nie tylko nie jest już zobowiązany przeprowadzać z urzędu dowodów na korzyść oskarżonego, ale wręcz nie może tego robić bez inicjatywy oskarżonego lub jego obrońcy. Tym samym uzyskanie korzystnego dla oskarżonego wyroku (uniewinnienie, umorzenie/warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary) zależy w dużej mierze od aktywności obrońcy i prawidłowości przyjętej przezeń taktyki obrony.

Znacznemu sformalizowaniu uległy również wymogi środka zaskarżenia jakim jest apelacja od niekorzystnego dla oskarżonego wyroku sądowego. Najprościej tłumacząc, nie wystarczy już powołać się na niesłuszność i niesprawiedliwość wyroku ogólnie przedstawiając stan sprawy. Nowe przepisy wymagają bowiem przedstawienia tzw. zarzutów, tj. wskazania konkretnych nieprawidłowości jakich dopuścił się Sąd pierwszej instancji i co do zasady tylko w granicach tak wskazanych uchybień apelacja jest rozpatrywana.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności zwracamy uwagę, iż udział obrońcy w większości spraw karnych jest obecnie niezbędny celem należytej ochrony praw oskarżonego.