1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności serwisu www.mrozkrysta.com.pl (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi osób fizycznych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu, o którym mowa w punkcie 2.4. Polityki.
2. Administrator zachęca do zapoznania się z pełną treścią Polityki przed skorzystaniem z Serwisu w jakimkolwiek zakresie. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki.
3. W przypadku nieakceptowania zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki, nie należy korzystać z Serwisu.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – Administrator prosi o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora podanych w punkcie 2.1.

2. Definicje

1. Administrator – Dominika Mróz-Krysta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Mróz-Krysta MK Kancelaria Radcy Prawnego, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 7/7, NIP: 6321879737, REGON: 122204863, numer telefonu: +48 664 925 707, adres poczty elektronicznej: .
2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4. Serwis – portal internetowy składający się z głównej strony internetowej działającej pod internetowym adresem www.mrozkrysta.com.pl oraz z podstron funkcjonujących w domenie internetowej mrozkrysta.com.pl;
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

3. Dane osobowe

1. Korzystanie z Serwisu w zakresie zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie może być anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego Administratorowi danych osobowych.
2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe Administratorowi poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem podanych w Serwisie form komunikacji i danych kontaktowych Administratora, w tym w szczególności poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Administrator ma prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji odnośnie treści zamieszczonych w Serwisie. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
4. W celu spełnienia przez Administratora obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator przedstawia w poniższych punktach 3.5. – 3.18. informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych przez Użytkownika Administratorowi.
5. W przypadku danych osobowych przekazywanych Administratorowi przez Użytkownika, administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Administrator: Dominika Mróz-Krysta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Mróz-Krysta MK Kancelaria Radcy Prawnego, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 7/7, NIP: 6321879737, REGON: 122204863, numer telefonu: +48 664 925 707, adres poczty elektronicznej: .
6. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą:
1. formularzy kontaktowych – w tym przypadku przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP komputera Użytkownika;
2. wysłania e-maila do Administratora, z związku ze skierowaniem zapytania przez Użytkownika – w tym przypadku przetwarzane są dane osobowe obejmujące adres mailowy Użytkownika oraz inne dane osobowe przekazane przez Użytkownika w treści wiadomości mailowej;
3. plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
4. gromadzenia przez Administratora logów serwera internetowego.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
8. W przypadku przesłania przez Użytkownika do Administratora informacji za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celu zapewnienia Administratorowi obrony przed roszczeniami ze strony Użytkownika oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń od Użytkownika.
9. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i usług Administratora oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu prezentowania Użytkownikowi informacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, cele przetwarzania określone są w punkcie 3.8. Polityki. Cele używania plików cookie określone są w punkcie 4.3. Polityki. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji czynności, do których zostały przekazane i przetwarza je jedynie w niezbędnym do tego zakresie.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych Użytkownika do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
11. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Administratora okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla umożliwiania Użytkownikowi korzystania z Serwisu, wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, albo do ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika przekazanych za pośrednictwem Serwisu wynosi sześć lat od ostatniej czynności wykonanej przez Użytkownika lub Administratora za pomocą Serwisu, a w przypadku, gdyby w tym okresie wszczęte zostało postępowanie z udziałem Użytkownika i Administratora związane z Serwisem – do dnia prawomocnego zakończenia tego postępowania.
12. Użytkownicy, którzy przekazali dane osobowe Administratorowi za pomocą Serwisu mają następujące prawa, z których mogą skorzystać na zasadach określonych w RODO i Polityce:
1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 13 RODO, a w tym prawo do uzyskania informacji o tożsamości i danych kontaktowych Administratora, celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, profilowaniu;
2. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, a w tym prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji, o których mowa w art. 13 RODO;
3. prawo do sprostowania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, a w tym prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz z uwzględnieniem celów przetwarzania, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4. prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
7. prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, obejmujące prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
8. w przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 7 ust. 3 RODO, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, a w przypadku Użytkownika, którego miejscem zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia jest na terytorium Polski, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu, w tym podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sposób opisany w niniejszej Polityce.
14. Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a które polegają na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
15. Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do zachowania tajemnicy.

4. Informacje o plikach cookie

1. Serwis korzysta z plików cookie (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie:
1. cookie „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
2. cookie „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia formularza kontaktowego, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. W oparciu o pliki cookies działa także kod śledzenia Google Analitycs, służący do analizy statystyk Serwera. To narzędzie nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. W poniższym dodatku do przeglądarki użytkownik może dokonać wypisania się i zablokowania zbierania danych przez Google Analytics.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w szczególności, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
6. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies w niżej wymienionych przeglądarkach internetowych, można skorzystać z poniższych informacji zamieszczonych na następujących stronach internetowych, dotyczących wybranych przeglądarek internetowych:
1. Chrome;
2. Safari;
3. Firefox;
4. Opera;
5. Android;
6. Safari (iOS);

5. Informacje na temat logów serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
2. Oprócz zapisywania adresu URL, zapisowi mogą także podlegać:
1. czas nadejścia zapytania;
2. czas wysłania odpowiedzi;
3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
6. informacje o przeglądarce Użytkownika;
7. informacje o adresie IP.
3. Dane, o których mowa w punktach 5.1. i 5.2. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania tym serwerem.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis został stworzony, by pomagać Użytkownikom uzyskać informacje o aktualnej ofercie usług Administratora. Realizując podstawową ideę Internetu, Administrator może umieszczać w Serwisie linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Administrator zachęca – po przejściu do innej strony internetowej – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

7. Prawa autorskie i prawa pokrewne

Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały) zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej. Wszelakie kopiowanie i korzystanie z powyższych utworów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, jest zabronione bez zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.