Prowadzenie spraw indywidualnych sądowych i pozasądowych

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym przede wszystkim w sprawach:

 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • z zakresu prawa prasowego,
 • z obszaru prawa własności przemysłowej,
 • o zapłatę ceny i wynagrodzenia,
 • o odszkodowanie,
 • uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów osób prawnych.

 

Reprezentujemy także Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym przede wszystkim w sprawach:

 • o rozwód lub separację,
 • o ustalenie bądź zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia i innych,
 • z obszaru władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem.

Świadczymy pomoc prawną z obszaru prawa pracy, w tym przede wszystkim:

 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • tworzenie projektów umów oraz oświadczeń woli pracodawców, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, a także oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach sądowych,
 • reprezentowanie pracodawców, organizacji pracodawców, a także związków zawodowych w trakcie negocjacji układów zbiorowych pracy czy porozumień zbiorowych.

 

Do naszych obowiązków należy również pomoc prawna z obszaru prawa upadłościowego i naprawczego, w tym przede wszystkim:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców i konsumentów,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych o ogłoszenie upadłości, a także w postępowaniu upadłościowym.

 

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, w tym między innymi:

 • wnoszenie skarg do Sądów Administracyjnych, wraz z reprezentowaniem Klientów w postępowaniu przed tymi organami,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, w tym przygotowywanie odwołań i zażaleń.

 

W ramach naszych usług prowadzimy również sądową oraz pozasądową windykację należności Klientów. W związku z tym uzyskujemy tytuły wykonawcze, reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, uczestnicząc między innymi w czynnościach Komornika Sądowego i kontrolując jego działanie. W razie potrzeby wnosimy również przewidziane w prawie środki zaskarżenia. W imieniu naszych Klientów podejmujemy również działania prawne przewidziane na wypadek niewypłacalności dłużników.

 

Prawnicy z naszej Kancelarii prowadzą również sprawy z zakresu prawa karnego w tym:

 • obrona podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych,
 • obrona oskarżonych w sądowym postępowaniu karnym lub karno-skarbowym,
 • obrona obwinionych w sprawach dotyczących wykroczeń i wykroczeń skarbowych,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych,
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych przed sądem,
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

 

Przygotowujemy opinie prawne na piśmie, udzielamy ustnych porad prawnych we wszystkich dziedzinach prawa wyszczególnionych w zakładce "dziedziny prawa".