Radca prawny dr Dominika Mróz-Krysta

Dominika Mróz-Krysta ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Mirosława Steca, zatytułowanej: Konsekwencje prawne wniesienia wkładów do spółki cywilnej w świetle art. 862 k. c. Następnie Dominika Mróz - Krysta ukończyła studia doktoranckie na macierzystym wydziale w Katedrze Prawa Cywilnego i obroniła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem Prof. dr hab. F. Zolla, zatytułowaną: Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
Dominika Mróz-Krysta odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, którą zakończyła zdanym egzaminem radcowskim. Ponadto jest absolwentką: Szkoły Prawa Francuskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego, programu Master współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Orleanie (Francja). Dominika Mróz-Krysta ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, poszerzając swą specjalizację o prawa na dobrach niematerialnych.
Dominika Mróz-Krysta w czasie studiów rozpoczęła współpracę z Polsko ? Niemieckim Centrum Prawa Bankowego. W toku aplikacji współpracowała z adwokatami i radcami prawnymi zdobywając doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych (w szczególności: negocjowanie ugód sądowych i pozasądowych, dochodzenie należności pieniężnych, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona praw właściciela nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym).
Dominika Mróz Krysta specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego o wysokim stopniu trudności, spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem) oraz prawa administracyjnego.  
Dominika Mróz-Krysta posługuje się biegle językiem angielskim, w tym prawniczym (certyfikat TOLES Advanced, ukończona Szkoła Prawa Amerykańskiego, certyfikaty FCE i CAE), bardzo dobrze językiem francuskim, w tym prawniczym (ukończona Szkoła Prawa Francuskiego oraz program Master) oraz językiem włoskim na poziomie średnim (certyfikat CELI 1).

Mój blog: Blog o prawach ojców

 

Krysta ARadca prawny Andrzej Krysta

Andrzej Krysta ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Zolla zatytułowanej: Przestępstwa przeciwko mieniu z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby jej użycia w polskim prawie karnym, na tle zmian w ustawodawstwie. W latach 2008 ? 2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.
Andrzej Krysta przez ostatnie lata studiów i okres aplikacji współpracował z adwokatami i radcami prawnymi zdobywając bogate doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianych spraw sądowych, jak również w negocjowaniu i redagowaniu umów, tworzeniu spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postepowaniu upadłościowym i naprawczym oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Andrzej Krysta specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (sprawy sądowe i pozasądowe, umowy w obrocie gospodarczym, opinie prawne), obsłudze prawnej procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzeniu spraw w postepowaniu upadłościowym i naprawczym oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości.

Andrzej Krysta posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym (opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych) oraz bardzo dobrze językiem włoskim. Jest w trakcie nauki języka francuskiego.

Mój blog: Obrót nieruchomościami

 

Wierzbicka NRadca prawny Natalia Wierzbicka ? Bubnik

Natalia Wierzbicka ? Bubnik ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną, Specjalność PR na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z radcami prawnymi i adwokatami oraz pełniąc funkcję kuratora sądowego społecznego dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Nysie. Z Kancelarią związana od 2012 r. najpierw jako praktykant, następnie jako zatrudniony aplikant radcowski, obecnie jako radca prawny.
W latach 2012 ? 2014 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim. 

Natalia Wierzbicka ? Bubnik specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, rodzinnego (sprawy o rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem), administracyjnego oraz w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Natalia Wierzbicka ? Bubnik posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym prawniczym (opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów prawnych) oraz jest w trakcie nauki języka francuskiego.

 

Czarnecka IAplikant radcowski Izabela Ślusarczyk

Izabela Ślusarczyk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwsze doświadczenia zawodowe w udzielaniu pomocy prawnej zdobyła jeszcze w toku studiów w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawa przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ? sekcja prawa karnego, wizytując zakłady karne i areszty śledcze celem umożliwienia osadzonym uzyskania pomocy prawnej, sporządzając pisemne opinie prawne oraz pełniąc wyznaczone dyżury w siedzibie Poradni. Ponadto aktywnie uczestniczyła w działalności poradni prawa funkcjonującej w ramach lubelskiego oddziału stowarzyszenia Ars Legis sporządzając projekty opinii prawnych. Z Kancelarią związana od 2016 r. jako zatrudniony aplikant radcowski.

Począwszy od stycznia 2016 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pozostając pod patronatem r. pr. dr Dominiki Mróz ? Krysty.

Izabela Ślusarczyk specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia, podziału, łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego oraz obsłudze spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

Izabela Ślusarczyk posługuje się bardzo dobrze językiem niemieckim i językiem angielskim.

 

Kupiec  EEdyta Kupiec

Edyta Kupiec ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Kancelarią związana od 2014 r., prowadzi Sekretariat Kancelarii.
Edyta Kupiec posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim.