Publikacje

Dominika Mróz-Krysta jest autorką następujących publikacji:

 1. Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy (monografia), Wydawnictwo Wolterskluwer, Warszawa 2014 r.
 2. ?Komentarz do Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.? (Dz. U. Nr 82, poz. 557; nowelizacja przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia; komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX ? autorstwo całości;
 3. ?Komentarz do Ustawy z dnia 23 października 2008 r.? (Dz. U. Nr 228, poz. 1506; nowelizacja dotycząca zasady walutowości w Kodeksie Cywilnym i Prawie Dewizowym; komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX) - autorstwo całości;;
 4. ?Odsetki nadzwyczajne w stosunkach z przedsiębiorcami? (współautorstwo całego rozdziału z dr Anną Rachwał plus stanowisko sekretarza projektu: koordynacja dwóch grup roboczych i posiedzeń plenarnych) [w:] ?Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. J. Pisulińskiego, Prof. UJ i dr. hab. F. Zolla, Prof. UJ i pod redakcją dr M. Pecyny, Kraków, 2008;
 5. ?Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za wady fizyczne i prawne wniesionego wkładu w świetle art. 862 KC? ? ?Transformacje Prawa Prywatnego? 1/2007 r. autorstwo całości;;
 6. ? Prawo rzymskie ? zeszyt ćwiczeń dla studentów prawa?, Kraków 2004r., praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo wybranych kazusów);
 7. ?Prawo gospodarcze i handlowe ? repetytorium?, Kraków 2005r., praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo rozdziału poświęconego prawu upadłościowemu i naprawczemu, wybrane pytania testowe);
 8. ? Prawo cywilne ? repetytorium?, tom III (zobowiązania ? część szczegółowa) Warszawa 2006, praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo wybranych kazusów oraz rozdziału poświęconego umowie leasingu);
 9. ?Prawo bankowe ? repetytorium?, Warszawa 2008, praca zbiorowa (współautorstwo: autorstwo rozdziału poświęconego umowom kredytu i pożyczki);
 10. ?Spółka z o.o. we Francji? ? współautorstwo całości z dr P. Szwedo [w:] ?Polska spółka z o.o. w Unii Europejskiej?, Warszawa 2005;
 11. ?Spółka z o.o. w Belgii? ? współautorstwo całości z dr P. Szwedo [w:] ?Polska spółka z o.o. w Unii Europejskiej?, Warszawa 2005;
 12. ?Spółka z o.o. w Anglii i Walii? ? współautorstwo całości z dr K. Wyrwińską (Chytłą) [w:] ?Polska spółka z o.o. w Unii Europejskiej?, Warszawa 2006;
 13. ? Umowa o prowadzenie negocjacji? [w]: ?Umowy gospodarcze?, Warszawa 2005 ? autorstwo całości;
 14. ?Umowa założycielska spółki jawnej? [w:] ?Umowy gospodarcze?, Warszawa 2007 ? autorstwo całości;
 15. ?Umowa założycielska spółki komandytowej? [w:] ?Umowy gospodarcze?; Warszawa 2007r. - autorstwo całości;
 16. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów? [w:] ?Umowy gospodarcze?, Warszawa 2008 ? autorstwo całości;
 17. ?Umowa międzynarodowego przewozu towarów? [w:] ?Umowy gospodarcze?, Warszawa 2008 ? autorstwo całości;
 18. ?Umowa założycielska spółki cichej? [w:] ?Umowy gospodarcze?, Warszawa 2008 ? autorstwo całości;
 19. Aplikacje 2008 (Tomy: radcowska, notarialna, adwokacka, sądowa prokuratorska) Testy, Warszawa 2008, prace zbiorowe (współautorstwo; autorstwo części: postępowanie cywilne we wszystkich tomach);
 20. Prawo rzymskie. Testy dla studentów, Warszawa 2009 r. - autorstwo całości;
 21. ?Sprawozdanie z publicznego wysłuchania na temat przyszłych priorytetów planu działań w zakresie unowocześniania prawa spółek i wzmacniania corporate governance w UE ? tłumaczenie z j. ang. (współautorstwo całości z Anną Zarembą) [w:] Kwartalne czasopismo całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego, nr 2/2007;
 22. "Prawo rzeczowe ? repetytorium", Warszawa 2010 r., (redakcja naukowa wraz z dr M. Araszkiewiczem i współautorstwo: autorstwo rozdziału poświęconego spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu);
 23. "La protection du nom commercial de l'entrepreneur en droit civil et droit de la concurrence" / "Ochrona prawa do firmy przedsiębiorcy w prawie cywilnym i w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji" [w:] P. Serrand (red), "Le droit de la concurrence au carrefour du droit communataire et des droits internes, francais et polonais, prives et public/Prawo konkurencji na skrzyżowaniu prawa europejskiego i krajowego, publicznego i prywatnego. Materiały z polsko - francuskiego seminarium, Kraków dnia 23 kwietnia 2010 r.;
 24. "Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" (współautorstwo z dr I. Karasek-Wojciechowicz) - "Transformacje Prawa Prywatnego" 2/2012;
 25. "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11. Prawo do słusznego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne - problemy konstytucyjne" (współautorstwo z dr J. Lachnerem) - "Palestra" 5-6/2013.
 26. The right of withdrawal from the contract as an instrument of consumer protection ? challenges and perspectives [w:] J. Stelmasiak, L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.) Legal studies, Monachium 2013;
 27. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., III CZP 132/08, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 28. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP 126/08, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 29. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2001 r., sygn. akt: I ACa 512/2000, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 30. Glosa do wyroku NSA z dnia 13 kwietnia 2012 r., I OSK 174/12, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 31. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 listopada 2010 r., II OSK 2148/10, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 32. Komentarz do ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r., ogłoszonej w dniu 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 33. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r., I SA/ Wa 1216/05, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 34. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 maja 2012 r., I OSK 1892/11, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 35. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2012 r., II OSK 261/12, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 36. Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 2013 r., II OSK 1820/13, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 37. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 marca 2013 r., II OSK 2265/11, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 38. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 stycznia 2011 r., II OSK 2348/10, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 39. Glosa do postanowienia NSA z dnia 11 kwietnia 2014 r., II OZ 351/14, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 40. Glosa do postanowienia NSA z dnia 26 listopada 2013 r., II OZ 927/13, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 41. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-404/06 Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbrauchenzentralen und Verbraucherverbände, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 42. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., VI SA/Wa 2432/11, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX;
 43. Glosa do wyroku Sądu Antymonopolowego z dnia 22 grudnia 1999 r., XVII Ama 39/99, publikacja elektroniczna dla wydawnictwa LEX.